sobota, 9/12/2023 | 7:24 CET
You are here:  / Ekonomia i Finanse / Podział inwestycji

Podział inwestycji

Przytoczona wcześniej definicja GUS-u podaje dwie podstawowe kategorie podziału inwestycji – na inwestycje rzeczowe oraz na inwestycje finansowe (zwane także kapitałowymi ). Dodatkowo cześć autorów podaje także trzecią kategorię podziału inwestycji, jaką są inwestycje niematerialne.

Inwestycje rzeczowe są to inwestycje o charakterze materialnym. Ich istotą jest przyrost lub wymiana materialnych składników majątku trwałego . Przedmiotem inwestycji rzeczowych są zazwyczaj grunty, budynki i budowle, maszyny i urządzenia produkcyjne, środki transportu oraz inne ruchomości i nieruchomości.

Inwestycje rzeczowe można podzielić na odtworzeniowe, modernizacyjne oraz rozwojowe. Inwestycje o charakterze odtworzeniowym to inwestycje, których celem jest zastąpienie zużytego (lub przestarzałego technologicznie) majątku trwałego nowym. Inwestycje te nie zmieniają zdolności produkcyjnych danego podmiotu.

Celem inwestycji modernizacyjnych jest poprawa jakości świadczonych usług lub ich uzupełnienie, które wynika ze zmieniających się przepisów prawnych, potrzeb otoczenia lub nowych rozwiązań organizacyjnych itp..

Inwestycje rozwojowe służą polepszeniu stanu obecnego majątku, których celem jest zwiększenie możliwości produkcyjnych, a także poprawa atrakcyjności danego podmiotu.

W. Rogowski dokonując podsumowania klasyfikacji różnego podziału inwestycji rzeczowych ze względu na ich cel, obok wyżej wymienionych zaznaczył, że w literaturze można spotkać się także z dodatkowym podziałem na inwestycje innowacyjne, strategiczne oraz dotyczące ustroju społecznego i interesu publicznego.

Inwestycje finansowe mają charakter niematerialny. Ich istotą jest zakup lub obejmowanie instrumentów rynku pieniężnego oraz kapitałowego . Przedmiotem inwestycji finansowych na rynku pieniężnym są najczęściej: bony skarbowe, bony pieniężne, krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw (ang. commercial papers), certyfikaty depozytowe, weksle, czeki oraz akcepty bankowe. Rynek ten obejmuje instrumenty z terminem zapadalności do 1 roku.

Natomiast na rynku kapitałowym przedmiotem inwestycji zazwyczaj są: papiery wartościowe dłużne (np. obligacje), papiery wartościowe udziałowe (np. akcje, udziały), kontrakty terminowe oraz opcje. Rynek kapitałowy jest rynkiem instrumentów z terminem zapadalności powyżej 1 roku.

Inwestycje niematerialne to inwestycje, które nie pozostają bezpośrednio w związku z powstawaniem lub przyrostem majątku, czy też operacjami na rynku finansowym, a obejmują nakłady na badania i rozwój, szkolenie kadry zarządzającej, public relations czy kampanię promocyjną itp .