sobota, 9/12/2023 | 6:34 CET
You are here:  / Ekonomia i Finanse / Ogólna charakterystyka inwestycji oraz ich podział

Ogólna charakterystyka inwestycji oraz ich podział

Przystępując do omawiania problematyki inwestycji należy w pierwszej kolejności wyjaśnić kluczowe pojęcia związane z szeroko rozumianą działalnością inwestycyjną. Podstawowym elementem, którego wyjaśnienie jest niezbędne do dalszej analizy, jest definicja inwestycji.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości inwestycje są to aktywa, które są w posiadaniu danej jednostki, której celem jest osiągnięcie z nich korzyści ekonomicznych.

Korzyści te mogą zostać uzyskane poprzez: przyrost wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub innych pożytków, w tym także transakcji handlowych, a w szczególności te aktywa finansowe, nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, które są posiadane przez daną jednostkę w celu osiągnięcia korzyści, a nie są przez nią użytkowane.

Zgodnie z terminologią GUS-u nakłady na inwestycje to nakłady, które dzieli się na nakłady rzeczowe bądź finansowe, których zamierzeniem jest wytworzenie nowych środków trwałych, ulepszenie już istniejących oraz nakłady na tak zwane pierwsze wyposażenie inwestycji.

Zdaniem L. Kucharskiego inwestycje to nakłady, które zostały poniesione na powiększenie lub utrzymanie zasobów kapitałowych w postaci urządzeń, maszyn, zapasów oraz budynków.

W. Rogowski badając różne definicje inwestycji wyróżnił cztery podstawowe elementy wchodzące w jej skład. Są to:

nakłady poniesione na inwestycje z wykorzystaniem kapitału własnego i/lub obcego
przyszłe korzyści, będące efektem poniesionych nakładów inwestycyjnych
czas, czyli okres na jaki został zaangażowany kapitał oraz okres uzyskiwanych korzyści
ryzyko, związane z możliwością występowania odchyleń od planowanych nakładów i spodziewanych korzyści z przebiegu danej inwestycji